top of page
İmza Atan Adam

TAM TASDİK HİZMETLERİMİZ

Sgk işkur teşvikleri

SGK İŞKUR Teşvikleri

Tam tasdik hizmetiyle, mali tablo veya beyannamelerin içerdiği; vergi, istisna, muafiyet, iade, indirim, tecil, terkin veya zarar mahsubu işlemlerinin mevzuat hükümlerine ve muhasebe ilke standartlarına uygunluğu kontrol edilerek, hesapların gerçeğe uygun ve doğru bilgi verecek şekilde tutulması ve mükelleflerin doğru beyanda bulunmaları sağlanmaktadır.

Türk vergi sisteminin sürekli gelişim ve değişim gösteren dinamik yapısı, şirketlerin iş ve işlemlerini ilgilendiren vergisel düzenlemelere hızlı ve doğru bir şekilde uyum sağlayabilmelerini zorlaştırmakta, vergi kanunlarına nüfuz edememekten kaynaklı olarak cari dönemde yapılacak hatalar nedeniyle ilerleyen yıllarda vergi ve cezalarla karşı karşıya kalma riskini doğurmaktadır.

Tam tasdik hizmeti ile güncel vergi mevzuatına hızlı bir şekilde uyum sağlanması ve geçmişten gelen hatalı uygulamaların tespit edilmesi suretiyle ilerleyen süreçte ortaya çıkması muhtemel vergi ve cezaların önlenmesi mümkündür. Ayrıca vergi mevzuatında yer alan muafiyet, istisna ve indirim teşvikleri ile vergi iade hadleri açısından tam tasdik işleminin zorunlu olduğu durumlarda mevcuttur.

Müşavirliğimiz tarafından tam tasdik kapsamında sunduğumuz hizmetlere aşağıda yer verilmiştir:

  • Takvim yılını kapsayan iş ve işlemlerin denetleme ilke ve standartları ile muhasebe ilke ve standartları, mevzuat hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri göz önüne alınarak kontrolü,

  • Yasal defterlerde yer alan hesap ve kayıtların sonuçlarını gösteren mali tablolarının yanıltıcı olmayacak biçimde eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde düzenlenmesini sağlama,

  • Vergi beyannamelerinin yasal mevzuata uygunluğunun kontrolü,

  • Tam tasdik denetimi sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik işlemlerin sağlanması,

  • Dönem sonunda Tam Tasdik Raporunun düzenlenmesi.

  • Youtube
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page